សារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Amazon បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអនុញ្ញាតឱ្យសម្រាប់ឧបករណ៍របស់ខ្លួនអាចប្រើរ៉ាដា 60GHz សម្រាប់តាមដានការគេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ 

បច្ចេកវិទ្យានេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសិក្សាកាយវិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមានសកម្មភាពច្រើន ឬខ្សោយការនិយាយដែលអាចរារាំងពួកគេពីការប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជាធម្មតា។ ក្រុមហ៊ុន Amazon មិនបានផ្តល់នូវតម្រុយជាច្រើនអំពីផលិតផលដែលនឹងប្រើការតាមដានរ៉ាដានោះទេ ប៉ុន្តែវាបានពិពណ៌នាឧបករណ៍ទាំងនោះថាមិនមែនជាទូរស័ព្ទចល័ត។ និយាយម៉្យាងទៀត ពួកគេទំនងជាឧបករណ៍អេកូដែលតាមដានការសម្រាករបស់អ្នកប្រើ។

Source: www.engadget.com